มาแล้วExcel : การใช้สูตร SUMIF() , SUMIFS() การรวมข้อมูลโดยมีเงื่อนไขExcel : การใช้สูตร SUMIF() , SUMIFS() การรวมข้อมูลโดยมีเงื่อนไข แสดงตัวอย่างให้เห็น ว่า SUMIF() คือการรวมแบบ 1 เงื่อนไข , SUMIFS() …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.